Gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze pagina geeft informatie over hoe u deze website (“website”) en andere online diensten van Koninklijke Verkade NV, handelend als pladis, kunt gebruiken. Uw toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud ervan is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden en alle van toepassing zijnde wetten. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, accepteert u (de “gebruiker” of “u”) en gaat u akkoord met deze voorwaarden, zonder beperking of kwalificatie. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Koninklijke Verkade NV handelend als pladis (het “bedrijf” of “wij”).

De maatschappelijke zetel van het bedrijf is gevestigd op de Westzijde 103 – 1506 GA Zaandam – The Netherlands.

Privacybeleid

Lees ons Privacybeleid voor hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, vrijgeven en beheren.

Algemene beperkingen

Deze website mag alleen door u worden gebruikt voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

U mag geen enkele inhoud van de website kopiëren, reproduceren, hergebruiken, aanpassen, opnieuw verzenden, publiceren, plaatsen, uploaden, wijzigen, uitzenden of verspreiden op welke manier dan ook, inclusief voor welk publiek of commercieel doel dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Waar we specifieke functionaliteit op de website bieden om u inhoud van de website te laten delen, kunt u deze inhoud delen met die functionaliteit.

U mag de gelijkenis, namen en/of eigenschappen van derden niet gebruiken zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

U mag geen materiaal naar of via de website sturen (inclusief via enige websitefunctionaliteit waarmee u inhoud van de website kunt delen) dat onwettig is, schadelijk (inclusief elke virus), bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, schandalig, opruiend, pornografisch, onfatsoenlijk of profaan, of dat een schending van een wet zou kunnen betekenen of aanmoedigen, of dat mogelijk beledigend is.

We kunnen materiaal dat u of anderen naar deze website sturen, beoordelen, bewerken of verwijderen.

We kunnen elke registratie of account op deze website op elk moment annuleren, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, ook als zich technische problemen, onregelmatigheden of misbruik voordoen.

Verklaring van afstand

Het bedrijf heeft alle redelijke inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat alle informatie die via de bedrijfswebsite wordt verstrekt, juist is op het moment van opname, maar er kunnen onopzettelijke en occasionele fouten zijn waarvoor het bedrijf zijn excuses aanbiedt.

Het bedrijf geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de informatie die via deze website wordt verstrekt, inclusief hypertekstkoppelingen of andere items van de bedrijfswebsite die direct of indirect worden gebruikt en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of weglatingen in de bedrijfswebsite en beslissingen genomen op basis van de informatie op deze website vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe, speciale, indirecte of vervolgschade, of enige andere schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van welke oorzaak dan ook, door het gebruik van enige informatie die direct of indirect van de website van het bedrijf is verkregen.

Eigendom van materiaal

Afhankelijk van de toepassing van het privacybeleid op persoonsgegevens, wordt materiaal dat u naar deze website verzendt, hetzij via e-mail, uploaden, posten of anderszins verzonden, als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschouwd.

Dit omvat gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of andere informatie, materiaal of eigendom.

Handelsmerken

Alle handelsmerken op deze website zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Verkade NV.

Auteursrechten

Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd © 2018 Koninklijke Verkade NV handelend als pladis, tenzij specifiek anders vermeld.

Bezoekers mogen niets van het materiaal op geen enkele manier (elektronisch of niet) of voor welk doel dan ook, inclusief in afgeleide werken, kopiëren, verspreiden, verkopen, publiceren, vertonen, verzenden, reproduceren of decompileren.

Jurisdictie

De website wordt gecontroleerd en beheerd vanuit het hoofdkantoor van het bedrijf (ongeacht waar de hosting-servers zich bevinden). Alle zaken met betrekking tot de website worden beheerst door het Dutch recht en de plaats voor een gerechtelijke procedure met betrekking tot de website zal plaatsvinden in bevoegde rechtbanken in Nederland. We garanderen of impliceren niet dat de website of materialen erop geschikt zijn voor buiten Nederland.

Contact

Hebt u een vraag of opmerking hebt over Verkade of deze website, neem dan contact op met: Koninklijke Verkade NV Westzijde 103 – 1506 GA Zaandam – The Netherlands.

Hebt u een vraag over de manier waarop wij uw persoonsgegevens of dit beleid verwerken, dan kunt u ons e-mailen via personaldataqueries@pladisglobal.com